Jste zde: Úvodní stránkaInformace o projektu

Informace o projektu

V rámci úspěšného projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“ vzniklo v kraji celkem pět environmentálních poradenských a informačních center, které v současné době fungují pouze v omezené míře. Cílem je dále finančně i organizačně podpořit poradenskou činnost v těchto centrech a mj. je připravit na možnou certifikaci v oblasti ekoporadenství, která by měla být zahájena v roce 2010 (zatím neoficiální datum). Centra jsou vybavena základní nezbytnou literaturou (informačními zdroji), působí ve vlastních či pronajatých prostorách a jsou obsazena zkušenými pracovníky neziskového sektoru. Na další rozvoj činnosti, doplnění center a vytvoření páteřní sítě se však v současné době nedostává finančních zdrojů, především v souvislosti s poklesem sponzoringu i jiných finančních nástrojů činnosti NNO.

Název projektu:

Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji

Název programu:

Programy podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

Předmět podpory:

Program č. 2. - Program neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center

Název výzvy:

2. výzva

Cíle projektu:

Podpora fungování poradenských a informačních center vzniklých a podpořených v rámci projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“, financovaného z ESF – kontinuita činnosti, podpora zaměstnanosti 

 • Odstranění tzv. geografických „bílých míst“ EVVO, což jsou severní a východní oblasti kraje, ve kterých je aktivita subjektů zabývajících se EVVO velmi slabá 
 • Zřízení nové ekoporadny v prostorách partnera Eko-info centrum v Ostravě
 • Zřízení a aktivní provoz společné domény EVVO MSK (poradenství, ekovýchovné programy, databáze organizací
 • Využití informačního systému ŽP MSK pro poradenskou činnost
 • Vzdělávací a osvětová činnost – podpora místní agendy 21 v kraji, tvorba vzdělávacích programů pro veřejnost a školy, vydávání informačních materiálů
 • Vzdělávání lektorů v oblasti ekovýchovných programů a poradenské činnosti – jak ze zapojených středisek, tak i z dalších organizací
 • Podpora účasti veřejnosti – zprostředkovávání informací v oblasti životního prostředí prostřednictvím fungujících či nově vzniklých ekoporaden
 • Metodická a poradenská činnost pro veřejnou správu (zavádění principů environmentálně příznivého chodu úřadu ve vybraných obcích s rozšířenou působností v MSK, apod.)
 • Rozvoj činnosti pro dosud opomíjenou cílovou skupinu předškolních dětí a jejich rodičů (environmentálně šetrná činnost mateřských center v Moravskoslezském kraji)
 • Komunikační strategie – využívaní nástrojů komunikační strategie pro publicitu projektu, oslovování cílových skupin projektu a pozitivní prezentaci činnosti MSK v oblasti EVVO
 • Veletrh ekovýchovných programů, zprostředkování jejich nabídky cílovým skupinám prostřednictvím poradenských center

Financování projektu:

Předpokládaný rozpočet projektu: 3. 750.000 Kč

Předpokládaný příspěvek ze státního rozpočtu (SFŽP): 2.812.500 Kč

Předpokládané finanční prostředky z rozpočtu kraje: 937.500 Kč

Termín realizace:

Předpokládané zahájení realizace projektu: 05/2010

Předpokládané ukončení realizace projektu: 04/2012